Gdzie zarejestrować znak towarowy by był on zastrzeżonym i nie był podebrany przez innego przedsiębiorcę.

W polskim prawie poprzez własność intelektualną rozumie się wszystko to, co powstało w drodze intelektualnego procedury i zostało zatrzymane w formie materialnej (zapis, rysunek, szkic, przedmiot, plan, projekt, książka itp.). Własność intelektualna to inaczej kompendium praw będący wynikiem różnej czynności istoty ludzkiej, zwłaszcza w sferze literackiej, artystycznej, naukowej i przemysłowej.

Wynalazki, znaki towarowe, prawa autorskie, licencje – Prawo własności intelektualnej to wyjątkowo szeroka dziedzina, obok której żaden nakładca nie może obecnie przejść obojętnie. Dziś każdyprzedsiębiorca może i winien uwzględnić walory tego typu w swej działalności. Czy to trudne? Zapewne niełatwe, jednak starczy pamiętać o elementarnych zasadach, aby zaoszczędzić czas i pieniądze, a przedsiębiorstwo chronić przed kłopotami.

Time tracking

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com

Zgodnie z przepisem art. 24 kodeksu cywilnego ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może postulować zaniechania tego działania, chyba, że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać,aby persona, która dopuściła się naruszenia, dopełniła postępowania potrzebnych do likwidacji jego skutków, w szczególności aby dostarczyła deklarację odpowiedniej treści i w odpowiedniej postaci. Jeśli na skutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona krzywda majątkowa, poszkodowany może żądać jej rekompensaty na zasadach ogólnych. Persona ta może także domagać się zadośćuczynienia finansowego lub wpłaty odpowiedniej należności pieniężnej na określony cel społeczny.

Ochrona własności intelektualnej JWP następuje przez prawa cywilnego, przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przepisów ustawy o ochronie własności przemysłowej. Zastrzeżony znak towarowy JWP należy zarejestrować w Urzędzie Patentowym.
Posiadanie samego pomysłu przez fabrykanta na innowacyjne rozstrzygnięcie w rozumieniu polskiego prawa nie daje nadal podstawy do ochrony patentowej. Jak już to zostało napisane wyżej patenty są udzielane na pomysły, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Innymi słowy koncepcje, zamysły, plany, projekty, będące w etapie początkowej intelektualnej analizy nie mogą zostać zgłoszone do opatentowania. By uniknąć zbędnego pracy i utraty czasu można swój pomysł omówić z personą która nazywa się rzecznik patentowy. Pełnomocnikiem w działaniu zgłoszeniowym może być właśnie tylko rzecznik patentowy.

Krajowy ustawodawca zaprojektował nader sztywne przepisy dotyczące przekroczenia praw autorskich. Gdy następuje naruszenie praw autorskich można wystąpić na drogę cywilnoprawna jak i karną. Częstokroć nie zdajemy sobie sprawy które kojarzą się zprzekroczeniem uprawnień autorskich. A natomiast mimo symulacjom mogą one być zarówno dotkliwe jak i kosztowne.

Warto wskazać, że ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymienia 3 rodzaje prawa autorskiego: osobiste, majątkowe i zależne.
Katalog roszczeń cywilnoprawnych zanoszących się do naruszenia praw autorskich przewidują zasadniczo art. 78 i art. 79 polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, natomiast odpowiedzialność karną uregulowano w rozdziale 14 powołanej ustawy.